Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Mesures excepcionals pel coronavirus

Informació sobre mesures i normatives específiques relatives a l’emergència sanitària derivada de la Covid-19.

  
Circular informativa legalitzacio llibres

CIRCULAR INFORMATIVA referent al DECRET LLEI 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries  en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

 • Mesures relatives a l’assemblea ordinària
 • Dipòsit de comptes anuals al Registre de Cooperatives
 • Causes de dissolució
 • Perllongament de la vigència dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives
 • Mesures relatives a l’acord de suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de les persones sòcies treballadores o sòcies de treball

Descarregar document

CIRCULAR INFORMATIVA referent al DECRET LLEI 47/2020, de 24 de novembre, sobre les mesures extraordinàries decretades per a les cooperatives per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 durant l’exercici 2021.

 • Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals (article 9)
 •  Mesures relatives al Consell Rector (articles 10 i 12)
 • Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució (article 11)

Descarregar document

NOTA INFORMATIVA on tractem les principals regulacions introduïdes per el Reial Decret-llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa l’ocupació, aprovat pel Govern d’Espanya en el marc de la pandèmia global provocada pel COVID-19. Inclou els següents apartats:

 • Pròrroga dels ERTO
 • Nous ERTO de força major per impediment o limitació
 • ERTO por causes ETOP
 • Mesures per a l’estabilitat de l’ocupació
 • Mesures relatives a la prestació d’atur

Descarrega el document

 

RECORDATORI de l’opció extraordinària que tenen els contribuents de l’Impost  sobre  Societats per  canviar  la  modalitat  de  càlcul  del  pagament  fraccionat d’aquest impost, aprovada per Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d’abril, i que s’emmarca dins de les mesures establertes per pal·liar els efectes econòmics en les empreses de la pandèmia provocada pel COVID-19. Descarrega el document

 

INSTRUCCIÓ 18/2020, DE 20 DE JULIOL, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, derivats dels nous brots rebrots epidemics de la pandèmia Covid-19. Descarrega el document

Mesures urgents per a pal·liar els efectes economicosocials del COVID-19. Resum de les mesures més rellevants recollides en les següents normes:

Descarrega el document

Reial decret-llei 19/2020, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació, seguretat social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19. En la present nota informativa s’expliquen les principals implicacions en matèria tributària que poden ser d’interès general. Descarrega el document

 

 

Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’Estat d’Alarma (declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març) fins a les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020. Així mateix, s’adopten diferents mesures en l’àmbit processal i administratiu, que es detallen a la nota informativa. Descarrega el document

 

Mesures excepcionals per a cooperatives: Assemblees generals, Consell Rector, càrrecs i altres

Nota informativa: DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, pel qual el Govern de la Generalitat dota a les societats cooperatives de mecanismes i d’instruments que els permeti superar les restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària i puguin continuar la seva activitat societària un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma, i durant tot l’exercici 2020. Descarrega el document

 1. Assemblees generals
 2. Consell Rector / Càrrecs
 3. Causa de dissolució
 4. Legalització de llibres
Nota informativa referent al Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual el Govern de l’Estat adopta noves mesures per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com per aclarir alguna de les mesures ja adoptades. Descarrega el document

Qüestionari elaborat per SePra (cooperativa acreditada com a servei de prevenció de riscos laborals) en col·laboració amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) i la resta d’entitats sòcies de l’AESCAT per tal de valorar la incidència de la pandèmia a les persones treballadores.

 

ORDRE D’AJUTS: Mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig):

 • Capítol IV: Les microcooperatives també es poden acollir a les ajudes detallades en aquest capítol sobre mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms.
 • Capítol V: es preveuen mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social. Mesures que tenen per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica.
 • Capítol VI: Mesures sobre el Programa de Garantia Juvenil.
 • Capítol VII: mesures en relació amb determinats contractes de centres educatius (AMPAs i AFAs).
 • Capítol VIII: noves mesures en matèria de mobilitat per a la campanya agrària.

Convocatòria pendent de publicació

Criteri sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma. Descarrega el document
Nota Informativa referent a l’Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ISM/37/2020, de 28 d’abril, que estableix aquells sectors d’activitat segons la classificació CNAE que podran acollir- se a la moratòria de 6 mesos en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social. Descarrega el document
Nota Informativa referent a les mesures d’urgència relatives als ajornaments de quotes o deutes contrets amb la Seguretat Social, així com la sol·licitud de moratòries, que s’inclouen en el Reial decret 11/2020 de 31 de març, emmarcades dins de les mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Descarrega el document
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Guia de recomanacions bàsiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Comunicació de moratòries, ajornaments, ERTO’S, reduccions de jornades i altres aspectes. Descarrega el document
NOTA INFORMATIVA: MESURES D’URGÈNCIA COVID-19. Reial Decret-Llei 14/2020: Extensió del termini per a la prestació d’impostos en empresaris, professionals i petites empreses. Descarrega el document
Circular informativa referent a les últimes mesures decretades per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 tenint en compte el Reial Decret 11/2020, d’1 d’abril, i el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual el Govern de l’Estat adopta noves mesures per a fer front a la crisi sanitària i regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials. Descarrega el document 

Circular informativa referida a les mesures decretades per la Generalitat de Catalunya amb l’aprovació del DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març (Generalitat) i del Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març (Estatal). Descarrega el document  amb la següent informació:

 1. Mesures relatives a la prestació de serveis funeraris i facultats en matèria de política sanitària mortuòria.
 2. Mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, subjectes a les disposicions del dret civil català, durant la vigència de l’estat d’alarma.
 3. Mesures específiques aplicables a les cooperatives catalanes.

Circular informativa MESURES D’URGÈNCIA COVID-19: FINANÇAMENT: Mesures adoptades en el Reial Decret Llei 8/2020 pel Gobierno (estatal) i el Govern de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de dotar de liquiditat a les empreses davant la situació econòmica i financera derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19. Descarrega el document

 

Circular informativa referida al DECRET LLEI 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Descarrega el document

Mesures decretades pel Govern des del passat dia 13 de març de 2020 en relació, primer, a les mesures urgents per fer font a crisi sanitària del COVID-19, conegut com a coronavirus, i que del dia 14 han derivat en la declaració de l’Estat d’Alarma, i que afecten a les nostres empreses i, sobretot, a les persones que hi formen part. Descarrega el document

Recomanació Certificat de suspensió d’activitat per cooperatives amb persones sòcies de treball o sòcies treballadores (gestió ERTO)

Recomanació emesa per la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas en relació amb l’aplicació dels articles 22 i 23 del RD-Llei 8/2020, de 17 de març. Descarrega el document

NOTA: Les propostes del model de certificació també són aplicables als socis de treball de les cooperatives de consumidors i usuaris.

Document informatiu amb les característiques del producte ICF Avalis Liquiditat obert a totes les formes jurídiques. Un producte que es tramitarà directament a les entitats financeres. Podeu ampliar la informació a través del web de l’ICF. Descarrega el document

VOLEM CONÈIXER L’IMPACTE QUE ESTÀ TENINT L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA. Formulari de suport a les cooperatives (Formulari)

Consulta en el següent enllaç, de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el recull de les informacions oficials en relació amb les mesures excepcionals adoptades per frenar l’expansió del Coronavirus SARS-CoV-2.

L’Agència Catalana del Consum ens proporciona informació d’interès amb relació a les afectacions del coronavirus per a consumidors i empreses. Entra a la seva pàgina web per consultar les diferents informacions i recomanacions.

CIRCULAR INFORMATIVA referent a la INSTRUCCIÓ 1/2020, de 10 de desembre de 2020, sobre la legalització telemàtica dels llibres de les cooperatives , la qual regula la legalització electrònica dels llibres de la cooperativa, que passa a ser obligatòria a partir del 14 de desembre de 2020, de manera que a partir d’aquesta data, el Registre no acceptarà la presentació de llibres en suport paper.

A la instrucció s’indica:

Quins són els requisits del suport electrònic
Com elaborar els llibres
La signatura electrònica del llibre corresponent
Legalització dels llibres