Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Consumidorisme

Consumidorisme: Política per la qual les persones consumidores intenten defensar llurs drets i interessos, mitjançant certs moviments i associacions.

 

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les pròpies cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a organització de persones consumidores.

Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i són agents actius del territori on operen.

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, en tant que organització de persones consumidores, assumeix un clar compromís social en la defensa dels drets de les persones consumidores, treballa per la defensa dels seus interessos tenint com objectius principals: informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d’exercir-los. Afavoreix el sentit crític i preventiu dels actes de consum.

Algunes de les cooperatives de consumidors i usuaris també tenen la consideració d’organització de consumidors i impulsen tasques i accions específiques en aquest àmbit.

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, en tant que organització de persones consumidores, té representació en els següents organismes:

 • Consell de les Persones Consumidores
  El Consell de Persones Consumidores de Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del Consum, és l’òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries i té la representació institucional de les organitzacions de persones consumidores i usuàries davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions, entitats i organismes.
  La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, en tant que organització de consumidors, és membre del Plenari d’aquest Consell i hi participa en els debats i propostes normatives en la defensa dels drets de les persones consumidores especialment en els àmbits d’activitat on operen les cooperatives de consumidors i usuaris.
 • Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
  Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. És l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.
  La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és membre d’aquest Consell. Per garantir el millor coneixement del sector, la persona que ostenta la representació és proposada pel col·lectiu de cooperatives de consum de distribució de producte ecològic i ratificada pel Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
 • Consell Municipal del Consum (CMC)
  Òrgan consultiu i de participació directa del ciutadà en la gestió municipal relativa als temes de comerç i consum. La seva missió és informar i assessorar l’Ajuntament de Barcelona sobre comerç i consum, elaborant estudis i propostes i col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona en l’organització d’actes, cursos, campanyes i jornades. La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya , en tant que organització de consumidors, és membre d’aquest Consell.

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, en tant que organització de persones consumidores, treballem conjuntament amb les cooperatives en el desenvolupament d’accions i activitats en l’àmbit de la formació de les persones consumidores. Aquest és un tema que ens interessa en la doble vessant: el d’informació i formació de la persona consumidora, especialment en l’aspecte de consum responsable i de proximitat, pels valors de sostenibilitat que comporta, i des de l’aspecte de model cooperatiu on el cooperativisme de consum n’és un clar referent.