Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Espais d’incidència

Comunitat cooperativa

Com a federació, en tant que entitat representativa de les cooperatives de persones consumidores i usuàries, participem d’espais d’incidència social i política del cooperativisme, de l’economia social i solidària i del consumidorisme. A nivell català i a nivell estatal.

Logo CoopCat Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre que, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, actua com a òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i com a màxim interlocutor amb l’Administració Pública.

La Confederació està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i coresponsabilitat, i segueix els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

Logo HISPACOOP

Hispacoop és la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i, com a tal, agrupa i coordina a cooperatives de consumidors de tota Espanya.

Com a organització representativa sense ànim de lucre, exerceix des de 1990 la seva activitat en una doble vessant:

  • ACTIVITAT COOPERATIVA – EMPRESARIAL representant els interessos de les cooperatives de consum davant institucions i fòrums nacionals i internacionals. Algunes de les cooperatives de consum que Hispacoop representa, són empreses líders de distribució de productes i serveis en diferents sectors de l’economia com són, entre altres, la distribució comercial de productes de gran consum, el subministrament d’energia elèctrica, la prestació de serveis sanitaris o la distribució de llibres i productes culturals.
  • ACTIVITAT CONSUMIDORISTA actuant com a associació de consumidors i usuaris, en ser un dels seus objectius fundacionals el defensar, informar i formar els consumidors sobre aquells temes que puguin ser del seu interès.

 

 

 

La fundació promou l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors. El coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

logo coop57

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d’entitats de l’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Com a Coopsconsum, som sòcies de Coop57.

Economia social i solidària

Les empreses o entitats que formen part de l’economia social i solidària integren aspectes socials i econòmics en el seu funcionament: perseguir una finalitat social que sorgeixi des d’un grup de ciutadans, en la presa de decisions intervenen diversos col·lectius, s’estableixen límits en la distribució de beneficis o actius, la governança és inclusiva, l’activitat econòmica és contínua, hi ha autonomia organitzativa, hi ha nivell de risc significatiu, genera un mínim d’ocupació i tenen orientació al mercat.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són: mutualitats de previsió social, cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions.

 

 

 

Com a Coopsconsum, estem adherides a la Xarxa d’Economia Solidària (XES) que, per una banda, vol promoure l’intercanvi d’informacions, productes i serveis entre cooperatives, és a dir promoure la intercooperació i, per l’altra, difondre una altra manera d’entendre l’economia.

Logo de l'estratègia ESSBCN2030

Estem adherides a l’estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030. Participem dels grups de comunicació i consum i també som part del Grup Motor.

Consumidorisme

El consumidorisme és la política per la qual les persones consumidores intenten defensar els seus drets i interessos, mitjançant certs moviments i associacions.

Treballem conjuntament amb:

agència catalana del consum

L’Agència Catalana del Consum és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Treball. Tenen personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat per acomplir totes les competències en matèria de consum que té assignades la Generalitat de Catalunya.

logo consell persones consumidores de catalunya

Com a Coopconsum formem part del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

És l’òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries i té la representació institucional de les organitzacions de persones consumidores i usuàries davant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions, entitats i organismes.

logo ccpaeEl CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

Estem adherides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que resol els desacords de tipus econòmic o similars que es produeixin entre consumidors/es i empresaris/ies, comerços o professionals.