Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Principis i valors cooperatius

Primer principi
Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d’utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser soci, sense discriminació de sexe, social, racial, política o religiosa.

Segon principi
Gestió democràtica a càrrec de les persones sòcies

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen activament en la fixació de llurs polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives són responsables davant les persones sòcies.

Tercer principi
Participació econòmica de les persones sòcies

Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de llurs cooperatives i el controlen de forma democràtica. Almenys una part d’aquest capital és propietat comuna de la cooperativa. Les persones sòcies poden rebre una compensació, si n’hi ha, limitada sobre el capital aportat per adquirir la condició de persona sòcia. Així mateix, les persones sòcies assignen els excedents a tots o algun dels següents fins: a desenvolupar llur cooperativa, mitjançant l’establiment de reserves, part de les quals són irrepartibles; a distribuir entre les persones sòcies en proporció a llurs operacions amb la cooperativa i a donar suport a altres activitats aprovades per les persones sòcies.

Quart principi
Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions autònomes d’ajuda mútua, gestionades per les persones sòcies. Si signen acords amb altres organitzacions, inclosos els governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part de les persones sòcies i mantenint llur autonomia cooperativa.

Cinquè principi
Educació, formació i informació

Les cooperatives proporcionen educació i formació a les persones sòcies, als representants escollits, al personal directiu i a les persones treballadores per tal que puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de llurs cooperatives. També informen la societat en general, especialment els joves i els líders d’opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.

Sisè principi
Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives serveixen les seves persones sòcies al més eficaçment possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

Setè principi
Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de llurs comunitats mitjançant polítiques aprovades per les seves persones sòcies.