Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Memòria 2018

Assemblea general ordinària i extraordinària

17 de juny de 2019

Ordre del dia:

  1. Elecció de la intervenció de l’acta
  2. Presentació de la Memòria Social de l’exercici 2018
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals auditats i de l’aplicació dels resultats de l’exercici 2018. Presentació de l’informe de la Intervenció de Comptes
  4. Renovació de membres de la intervenció de comptes
  5. Perspectives 2019
  6. Torn obert de paraules

Consulteu la nostra memòria