Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Sectors d'activitat

Sectors d’activitat de les cooperatives de consum

Distribució d'alimentació tradicionalDISTRIBUCIÓ D’ALIMENTACIÓ TRADICIONAL

Distribució de materials educatius i culturalsDISTRIBUCIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS I CULTURALS

Educació i culturaEDUCACIÓ I CULTURA

SanitatSANITAT

Serveis d'atenció a les personesSERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Distribució de productes ecològicsDISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS

Gestió veïnal i ciutadanaGESTIÓ VEÏNAL I  CIUTADANA

Serveis bàsicsSERVEIS BÀSICS (aigua, energia, telecomunicacions i mobilitat)

Habitatge cooperatiu en cessió d'úsHABITATGE COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS

Mitjans de comunicacióMITJANS DE COMUNICACIÓ

serveis financersSERVEIS FINANCERS ÈTICS I SOLIDARIS

MOBILITAT

ENERGIA

TELECOMUNICACIONS

LOGÍSTICA I COMERÇ ELECTRÒNIC