Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Els perquès d’una sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics

Ara fa tres anys i mig, el 16 d’octubre de 2017, es va dur a terme el que considerem el primer acte per fer possible la Coordinadora de Cooperatives de Persones Consumidores Agroecològiques de Catalunya, el que denominem, per simplificar-ho, com La Coordinadora. Aquest acte va ser la convocatòria a les cooperatives que havien participat en el projecte d’Ecoconsum, assumint  que la seva desaparició havia deixat un espai que calia omplir. Es tractava de valorar si era necessari que aquestes cooperatives participessin en comú en una organització que permetés la coordinació entre elles i així treballar per assolir objectius que són comuns a les organitzacions cooperatives.

Ja des del primer moment, i així es reflectia a la convocatòria d’aquesta primera reunió, es plantejava que això es feia amb l’objectiu que aquesta coordinadora s’integrés a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (Coopsconsum), ja que la majoria de les cooperatives que hi participaven eren membres de la federació, i ja estava clar que la millor forma d’integració era formalitzant la creació d’una Sectorial de Cooperatives de Persones Consumidores de Productes Ecològics. Amb aquest objectiu clar, es va començar un treball de definició de la seva estructura i finalitats. Aquests són els punts bàsics de l’organització:

 • La Coordinadora la formen cooperatives de persones consumidores de productes ecològics a través de les seves persones delegades, que tenen el mandat explícit i revisable de cada cooperativa. Té la voluntat que totes les cooperatives que en formin part estiguin federades a Coopsconsum, de constituir la seva sectorial ecològica, i de formar part del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) amb veu i vot. 
 • Organitzar-nos col·lectivament per desenvolupar a escala local i de país un consum ecològic, crític, transformador i solidari, entenent l’agroecologia com a base fonamental de la producció ecològica, i com a moviment assembleari de base i autogestionari.
 • Relacionar-nos amb altres sectors del consum i de la producció que estiguin basats en la solidaritat i la complementarietat d’interessos amb criteris d’economia social.
 • Potenciar les persones agricultores, productores i distribuïdores properes que treballin en la línia de no-agressió ni al medi ni a les persones.
 • Ser un referent en la crítica dels problemes generats en el sector alimentari.
 • Acompanyar i donar suport a nous grups que es vulguin crear com a cooperatives de persones consumidores per enfortir el moviment.
 • Ser un referent en la crítica dels problemes generats en el sector alimentari.

I per formar-ne part com membre associat es demana a les cooperatives que vulguin treballar i participar-hi que acompleixin els criteris definits com bàsics per a l’ACI i els definim com a característics de les organitzacions que la formem, especialment:

 • Ser una cooperativa autogestionada de persones consumidores de productes ecològics.
 • Tenir estructura i pràctica autogestionària, així com les condicions necessàries perquè es doni l’autogestió (que totes les persones puguin decidir sobre totes les coses que els afecten individual i col·lectivament, transparència, obertura dels espais de decisió, participació transversal, capacitació, empoderament…).
 • Assumir que l’assemblea és el màxim òrgan de decisió i de la posada en pràctica de les decisions de La Coordinadora. Està constituïda pel conjunt de persones delegades que tenen el mandat explícit de la seva cooperativa. Les persones delegades han de ser sòcies consumidores de la cooperativa a la qual representin.

Tots aquests punts i altres més concrets que apliquem a la pràctica del treball de la Sectorial, són:

 • Participar en l’organisme de certificació ecològica de Catalunya (CCPAE).
 • Relacionar-nos amb altres sectors del consum i de la producció que estiguin basats en la solidaritat i la complementarietat d’interessos amb criteris d’economia social.
 • Potenciar les persones agricultores, productores i distribuïdores properes que treballin en la línia de no-agressió ni al medi ni a les persones.
 • Potenciar i dinamitzar el treball local de cadascuna de les organitzacions, la formació i la participació i la coordinació en el territori.
 • Assessorar sobre normatives, drets, controls de qualitat, processos productius i de distribució.

Aquest és un espai on ens podem trobar totes aquelles organitzacions que, en l’àmbit del consumidorisme ecològic, tinguem els mateixos objectius i creiem que el treball participatiu i de intercooperació dona resposta als reptes que se’ns plantegen en uns moments tant importants com els que estem vivint.