Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Som Energia: Nou model de comercialització d’electricitat

L’Assemblea General 2020 ha aprovat una nova proposta per a la comercialització d’electricitat de Som Energia. La proposta, que estableix nous mètodes i criteris per fixar les tarifes, s’ha treballat de forma participada amb la base societària. 

Amb el pas dels anys, la cooperativa ha crescut, l’entorn ha canviat i hi ha noves normatives i també noves possibilitats. Per aquest motiu, es va veure convenient actualitzar els criteris segons els quals es fixen els preus, perquè Som Energia es pugui adaptar millor a l’entorn i pugui seguir mantenint la viabilitat a llarg termini.

La nova proposta

El període de vigència de les tarifes serà de sis mesos, i es revisaran al gener i al juliol de cada any. Això coincideix amb les dates típiques d’actualitzacions de conceptes regulats per normativa, i amb la presentació de resultats a l’Assemblea General. Fins ara, la revisió era anual, però diverses vegades s’havia hagut d’actualitzar les tarifes cada sis mesos.

El marge de comercialització, que fins ara era un percentatge que s’aplicava únicament sobre el terme d’energia (és a dir, en funció de l’electricitat que s’utilitza), es podrà aplicar també al terme de potència (és a dir, en funció de la potència contractada). D’aquesta manera, cada contracte aportaria un ingrés mínim a la cooperativa. En el disseny dels preus de venda de gener de 2021, doncs, s’aplicarà el marge de comercialització de manera que com a mínim el 70 % estigui al terme d’energia i, com a màxim, el 30 % estigui al terme de potència.

Respecte a les modalitats de tarifes que ofereix Som Energia, a part de les tarifes a preu fix, també s’oferiran tarifes indexades a tothom que ho desitgi. Està previst incorporar-hi elements que limitin la freqüència amb què es pot canviar de modalitat de tarifa (entre fixa i indexada) per tal d’evitar moviments oportunistes. Aquesta opció estarà disponible a mesura que l’Equip Tècnic desenvolupi la informació i les eines necessàries.

A l’hora de calcular el pressupost anual, a partir d’ara s’elaborarà buscant obtenir un benefici abans d’interessos i impostos (EBITDA) que suposi entre el 0,5 % i el 2 % dels ingressos nets. D’aquesta manera, s’assegura cobrir els costos estructurals de la cooperativa (lloguers, salaris, serveis a professionals, etc.), que augmenten amb el creixement de la cooperativa i no depenen de factors variables com el preu de l’energia. Això implicarà establir indicadors de control per garantir que les despeses són adequades, lògiques i coherents. Fins ara, el pressupost s’elaborava amb l’objectiu d’obtenir el 4 % de marge brut en l’activitat de comercialització (és a dir, de cada 100 euros ingressats via factures d’electricitat, 4 euros eren per a la cooperativa, per fer front a les despeses salarials i d’explotació). En els casos en què els resultats queien per sota del 2 % o sobrepassaven el 6 %, el Consell Rector podia autoritzar modificar els preus abans de l’any.

Participació de la base societària

L’elaboració de la proposta que es va portar a votació a l’Assemblea s’ha fet tenint en compte les aportacions de les sòcies i socis de la cooperativa, que hi han participat en diverses ocasions.

A la Trobada de Grups Locals 2019, a Barcelona, es va fer una reflexió i debat sobre els criteris del marge de comercialització. A la Trobada de Grups Locals d’enguany, que va ser a Brunete (Madrid), es van treballar i debatre els aspectes vinculats a l’obtenció del marge de la cooperativa, la manera de fer-ne el repartiment i com replicar-lo a les factures de la llum, per tal que les reflexions de les persones sòcies ajudessin a elaborar la nova proposta. Al maig es va fer una enquesta a tota la base societària sobre aquestes qüestions (acompanyada d’un document explicatiu) per tal de tenir el màxim ventall d’opinions. Van respondre 4.100 persones, i els resultats han servit per acabar de perfilar la proposta que es va portar a votació. Unes setmanes abans de l’Assemblea també es va fer una trobada virtual (en què es va utilitzar aquesta presentació) dedicada exclusivament a aquest tema, i també s’han recollit comentaris a l’eina virtual Participa.

En aquests processos es va debatre també sobre el fet de seguir mostrant per separat el concepte del bo social a la factura d’electricitat. Tant en l’enquesta com en la votació de l’Assemblea es va optar per seguir-lo mostrant com fins ara.

 

 

 

 

Notícia de Som Energia