Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Dia Mundial de l'Aigua

Comunitat Minera Olesana

22 de març:
Dia Mundial de l’Aigua

L’aigua és un recurs fràgil i vulnerable, però que és fonamental per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi am­bient, del benestar, i de la qualitat de vida de les persones. Per recordar-ne la gran importància per a la vida, la Comu­nitat Minera Olesana s’afegeix un any més a la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra el dimarts 22 de març de 2022. Enguany, la cita té com a lema “Aigües subterrànies: fent visible el que és invisible”, i busca posar l’accent en la gran importància que té l’aigua sub­terrània arreu del planeta.

Precisament, durant els darrers anys, les aigües subterrànies han guanyat molta importància a l’agenda mundial. Per això, el 2022 el Dia Mundial de l’Aigua vol fer una crida per garantir que les aigües subterrànies beneficiïn la societat d’avui en dia, però també la del futur. Segons explica les Nacions Unides, avui el món encara no té prou coneixement dels re­cursos hídrics subterranis que hi ha al planeta i, sovint, els aqüífers s’han de protegir i gestionar adequadament. Tal com alerta l’organisme, aquest fet pot tenir repercussions significatives en la sostenibilitat. Alhora, recorda la gran im­portància i la forta dependència humana de les aigües subterrànies per fer front a la situació d’emergència climàtica i per a la seguretat de l’aigua i dels aliments a tot el món.

En aquest sentit, cal recordar que, amb el creixement de la població mundial, la demanda d’aigua per a sectors com la indústria o l’agricultura serà cada vegada més gran. El canvi climàtic està canviant els patrons de disponibilitat d’aigua pro­vocant una crisi d’aquest valuós recurs sense precedents. És per això que, tenint coneixement d’aquesta situació mundial, hem de preguntar-nos quina gestió fem de l’aigua, tenint en compte que el dret humà a l’aigua és per a tothom, sense discriminacions: l’aigua ha de ser sufi­cient, físicament accessible, assequible, saludable i acceptable.

Des de 2011, la Comunitat Minera Olesa­na desenvolupa el projecte “Olesa, Aigua segle XXI” per dotar l’abastament d’altres fonts de proveïment d’aigua per mitigar la falta de recursos hídrics que preveu el canvi climàtic a la Conca del Llobregat. Alhora, promou l’autoconsum energètic instal·lant plaques solars per baixar les emissions de diòxid de carboni. Des de la cooperativa, tenim clar que hem de ges­tionar l’aigua com un bé comú i sempre tenint en compte els valors del coope­rativisme. L:economia social ha de tenir l’objectiu de gestionar tot allò que és pú­blic i imprescindible per a la vida. Hem de posar l’economia al servei de les perso­nes i l’aigua a l’abast de tothom. Aquests projectes es duen a terme amb respon­sabilitat ambiental social i de governança. Es tracta, en definitiva, d’iniciatives enfo­cades al bé col·lectiu. 


Logo SostreCivic

La Comunitat Minera Olesana, nou soci col·laborador de Sostre Cívic

Des del mes de febrer, la Comunitat Minera Olesana s’ha convertit en soci col·laborador de l’entitat d’habitatge coo­peratiu Sostre Cívic, que està impulsant un projecte a Olesa de Montserrat. Sostre Cívic és una entitat pionera que busca tirar endavant arreu un model transfor­mador d’accés a l’habitatge: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Aquest model promou la propietat col·lectiva i el dret d’ús dels habitatges per part de les per­sones sòcies de l’entitat.

Concretament, Sostre Cívic és una entitat amb 1.000 socis, 17 anys de trajectòria, 13 Projectes d’Habitatge Cooperatiu, i una vintena de grups que treballen en l’impuls de nous projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Un grup lla­vor de la cooperativa va detectar fa uns mesos un edifici a Olesa de Montserrat que es va identificar com una gran opor­tunitat i es va obrir un procés per incor­porar noves persones sòcies per fer pos­sible el projecte.

Es tracta d’un edifici a mig construir al costat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest edifici és de propietat d’un fons immobiliari i es disposa d’unes arres per la seva adquisició per part de la cooperativa. Es busca poder recupe­rar els habitatges de l’especulació, per a usos socials. L’edifici permetrà ubicar­hi 25 habitatges complets (cuina, sala, bany, habitacions … ), i disposarà d’espais col·lectius complementaris per l’ús de tota la comunitat. Malgrat que l’obra ja està començada, es planteja realitzar un procés participatiu amb el grup impulsor per adaptar el projecte en la mesura del possible. 

Des de la Comunitat Minera Olesana, do­nem suport a aquesta iniciativa impulsa­da per Sostre Cívic, que ha de permetre millorar l’accés a l’habitatge al nostre municipi, amb un model d’èxit com és l’habitatge cooperatiu en sessió d’ús.